OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nidzicki Ośrodek Kultury tel.89 625 31 44, Nidzica, ul.Zamkowa 2

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Mariusz Dobrowolski tel. 89 625 31 44

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, dotyczących działalności Nidzickiego Ośrodka Kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b);

3) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

– podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

– podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające);

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji wskazanego w punkcie 2 celu przetwarzania w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;

6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Macie Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy;

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Administrator:

Nidzicki Ośrodek Kultury
Zamkowa 2
13-100 Nidzica
tel/fax: 89 625 31 44 lub 89 625 42 21
reprezentowane przez dyrektora Pawła Bukowskiego

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 13, marzec 2019 12:34 Administrator