Nidzicki Ośrodek Kultury

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXIV/250/2008 Rady Miejskiej w Nidzicy
z z dnia 26 czerwca 2008r.

STATUT NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1

Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy nr 97/XII/91 z dnia 21.XI.1991r.

§ 2

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

a) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

b) niniejszego statutu.

§ 3

1.Siedzibą Ośrodka jest zamek w Nidzicy, który jest mieniem komunalnym. Ośrodkowi przekazano w dzierżawę część pomieszczeń zamku zgodnie z umową z dnia 26 maja 2008r. oraz budynek kina”Wenus” zgodnie z umową z dnia 26 maja 2008r., na okres od 01 maja 2008r. do 30 kwietnia 2028r.

2.Terenem działania Ośrodka jest obszar miasta i gminy Nidzica oraz powiatu nidzickiego.

3.Gmina Nidzica jest organizatorem Ośrodka.

§ 4

Ośrodek jako samorządowa instytucja kultury jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 5

1. Ośrodek posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

2. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział II
Cel i zakres działania Ośrodka.
§ 6

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

§ 7

1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

 • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

 • stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, rozwoju folkloru, także rękodzieła ludowego i artystycznego,

 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,

 • organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych z udziałem artystów krajowych i zagranicznych,

 • działalność instruktażowo - metodyczna,

 • koordynacja działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych,

 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,

 • prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi,

2. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie działalności bieżącej, a w szczególności polegającej na:

  • organizacji imprez turystycznych (w tym zwiedzanie zamku), rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych,

  • prowadzenia działalności wydawniczej i reklamowej,

  • sprzedaży wydawnictw,

  • organizacji kursów,

  • organizacji wyjazdów na imprezy artystyczne i turystyczne,

  • usług transportowych,

  • wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, sceny,

  • wynajmu sal, innych pomieszczeń, a także pokoi gościnnych,

  • sprzedaży biletów na imprezy własne i zakupione z zewnątrz,

  • promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek,

  • usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,

  • działalności szkół tańca i instruktorów tańca, dyskotek, imprez dla dzieci,

  • prowadzeniu małej gastronomii, z wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym piwa),

  • prowadzeniu drobnego handlu, z wyłączeniem alkoholu (w tym piwa),

  • innych usług związanych z działalnością statutową.

Rozdział III.
Zarządzanie i organizacja Ośrodka.
§ 9
 1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

 2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Nidzicy.

 3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

  a. kierowanie bieżącą działalnością,

  b. zarządzanie majątkiem Ośrodka,

  c. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

  d. wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

  e. ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

  f. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

  g. występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na dofinansowanie bieżących działań własnych,

h. podejmowanie decyzji o umarzaniu lub odraczaniu i rozkładaniu na raty

wierzytelności instytucji kultury.

Wysokość umarzanej, odraczanej lub rozkładanej na raty wierzytelności

pieniężnej określa zarządzenie Dyrektora.

 1. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin organizacyjny wydany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 1. Burmistrz Miasta sprawuje nad Ośrodkiem nadzór administracyjno-finansowy.

 2. Nadzorowi temu podlega:

  a. prawidłowość dysponowania przyznanymi Ośrodkowi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,

  b. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.

 3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Burmistrz ma prawo wydelegować, imiennie pracowników Urzędu Miejskiego.

 4. Pracownicy, o których mowa w ust. 7, mają prawo:

  a. przeprowadzania kontroli,

  b. wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.

 5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba sporządzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.

Rozdział IV.
Gospodarka finansowa.
§ 10
 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodów własnych, ze środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł. Środki z dotacji organizatora nie wykorzystane w danym roku nie podlegają zwrotowi do budżetu organizatora.

 2. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywnego ich wykorzystania.

 3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

 4. Podstawą gospodarki finansowej Nidzickiego Ośrodka Kultury jest plan działalności obejmujący plan przychodów i kosztów oraz plan usług, remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji, który zatwierdza Dyrektor Ośrodka.

 5. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka, w skład którego wchodzi : Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz Informacja Dodatkowa, zatwierdza Burmistrz Nidzicy.

 6. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

Rozdział V

Przepisy końcowe.
§ 11

Zmiana statutu może być dokonana tylko uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Uchwała nr XXIV/250/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie nadania statutu Nidzickiemu Ośrodkowi Kultury w Nidzicy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 ust. 1 i 2, art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

Nadać statut Nidzickiemu Ośrodkowi Kultury w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Tracą moc: Uchwała Nr 83/VIII/99 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 kwietnia 1999r. w sprawie nadania statutu Nidzickiemu Ośrodkowi Kultury w Nidzicy oraz Uchwała Nr LII/516/2002 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 września 2002r. w sprawie zmiany statutu Nidzickiego Ośrodka Kultury.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nidzica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Paliński

Nidzicki Ośrodek Kultury

  realizuje zadania gminy w zakresie tworzenia, udostępniania i popularyzacji kultury. Do podstawowych działań ośrodka należy w szczególności:
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa.

 

Nidzicki Ośrodek Kultury

  prowadzi:
 • amatorskie zespoły dla dzieci i mlodzieży: taneczne, muzyczne, teatralne, plastyczne
 • kluby dla dorosłych: seniora oraz chór kameralny
 • obsługę imprez sportowych i kulturalnych
 • Muzeum Ziemi Nidzickiej
 • autorską galerię Hieronima Skurpskiego

Nidzicki Ośrodek Kultury

  organizuje:
 • festiwale, koncerty, konkursy, przeglądy i wystawy
 • dyskoteki i rockowiska
 • zajęcia dla dzieci w czasie wakacji i ferii
 • akcje charytatywne

Poniżej w zakładce "Załączniki" znajdują się dokumenty udostępnione do pobrania:

 

Strategia Rozwoju NOK

Podkategorie